Sloučení kulturních organizací přinese úspory i efektivnější řízení

Sloučení kulturních organizací přinese úspory i efektivnější řízení

Zastupitelstvo města Lanškroun dne 17. května 2023 rozhodlo o sloučení městem zřízených příspěvkových organizací kulturního typu. Konkrétně jde o sloučení kulturního centra s městským muzeem a městskou knihovnou.

To přinese výhody nejen v podobě jednotného systému řízení, ale i snížení administrativy nebo finanční úspory.


Vedení města si nechalo zpracovat analýzu daňových dopadů, vyčíslení možných úspor v personální a mzdové oblasti a návrh nové organizační struktury. Rada města pak na základě těchto podkladů na svém jednání 10. května 2023 doporučila zastupitelstvu města sloučit kulturní příspěvkové organizace, a to ke dni 1. ledna 2024. Nyní budou vypracovány podrobné kroky této integrace.


Sloučením nedojde ke snížení kvality v jednotlivých oblastech kultury, které bude organizace zastřešovat. Naopak jednotlivým odborným pracovníkům vznikne větší prostor pro zkvalitnění a rozšíření jejich odborné činnosti. „Věřím, že se sloučením organizací podaří vytvořit silnou organizaci s velkou mírou zastupitelnosti pracovníků, kteří získají více prostoru pro odbornou činnost. Sloučení bude mít pozitivní dopad i na pořádání kulturních akcí během roku, které zajišťují jednotlivé organizace a přispěje tím ke spokojenosti návštěvníků,“ uvádí starosta města Radim Vetchý.


Město má v tomto směru již zkušenosti z roku 2016, kdy bylo sloučeno kino s kulturním centrem – příspěvková organizace Kino Lanškroun zanikla a Kulturní centrum Lanškroun se stalo jejím právním nástupcem.
Vedoucí finančního odboru městského úřadu Renáta Krčová dodává: „Sloučení je z mého pohledu racionální a správné. Cílem spojení těchto organizací není pouze úspora finančních prostředků, ale především vytvoření jednotného sytému řízení v oblasti ekonomiky, IT, propagace, spisové služby apod., tedy servisu pro jednotlivé součásti organizace. Odborné aktivity v jednotlivých částech spojené organizace budou nadále zachovány a stejně tak bude zachováno postavení odborných pracovníků, kteří se na těchto činnostech podílí a jejichž práce si vážím.“

Tisková zpráva MÚ