1968 - Zapomenout se nedá...

Kdo prožil srpen osmašedesátého roku, nezapomene. Bohužel, historická fakta byla v dalších letech stranickými a státními orgány překrucována. Faktické dokumenty a fotografie záměrně ničeny. Lidé pronásledováni. Sdělovací prostředky podléhaly tvrdé cenzuře, tiskoviny byly pečlivě kontrolovány.
Přinutit člověka, aby své pocity a zážitky zapomněl, však nelze. Naštěstí.

 

 K připomenutí atmosféry srpnových událostí na Lanškrounsku zveřejňujeme autentické dokumenty a fotografie, které se z tohoto období zachovaly a jsou součástí expozice Městského muzea v Lanškrouně.

Na fotografiích s protisovětskými hesly je zachycena severní a východní strana náměstí. Další snímky, pořízené před lanškrounskou radnicí, dokumentují podpisovou akci proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky.

Marie Hrynečková

Text zvláštního vydání závodního časopisu Tesly Lanškroun, které vyšlo 27. srpna 1968

 

Svět kolem nás
Zvláštní vydání, 27.srpna 1968

 

ZÁVODNÍ ČASOPIS LANŠKROUNSKÝCH TESLÁKŮ
Dnes dostáváte do rukou další zvláštní číslo Světa kolem nás. Spolu s tímto vydáním dáváme čtenářům závodní časopis č.13, která byl tvořen ještě v době, kdy nikdo z nás netušil jaká doba nás čeká. Tiskárna v Pardubicích tiskla toto číslo až ve středu, v první den okupace, takže jsme vám je, vzhledem k situaci v dopravě, nemohli zajistit v pátek 23. srpna. Doufáme, že nám to prominete.
Chceme vás dále informovat o životě kolem nás a protože prozatím nemáme možnost náš časopis tisknout v tiskárně, budeme vydávat (pokud nám to naše „technika“ dovolí) Svět kolem nás v této podobě. Dopisovatele prosíme, aby nám pomohli vytvořit svými zprávami a dalšími informacemi náš závodní časopis. Pokud budeme mít dostatek příspěvků, může vycházet denně. Uzávěrka je každý den do 14,20 hodin. Proto kdo chce naše úsilí podpořit, pište už dnes!

 

VRAŤTE SE NÁM ZPĚT!
Dílenský výbor 9 – vývoj je organizátorem včerejší podpisové akce, která se stala věcí celého našeho tesláckého kolektivu a podporuje celonárodní požadavek, aby naši představitelé, kteří jednají v Moskvě přerušili jednání a vrátili se do ČSSR. Dopis byl odeslán Národnímu shromáždění, legální vládě republiky a ústřednímu výboru KSČ do Prahy a zněl:
My, pracující národního podniku Tesla Lanškroun se plně stavíme za požadavek Národního shromáždění, vlády a ústředního výboru KSČ, aby zákonní představitelé našeho státu v čele s panem presidentem Ludvíkem Svobodou, předsedou vlády inž. Černíkem, předsedou NS Josefem Smrkovským a prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem, přerušili jednání v Moskvě a vrátili se svobodně do Prahy, kde by s našimi zákonnými orgány konzultovali situaci a osobně se o ní přesvědčili.

 

SPOLEČNĚ NA DUBČEKOVU SMĚNU!!!
Strojní a traktorová stanice v Lanškrouně nám podala tuto zprávu: Stávkový výbor STS Lanškroun na svém zasedání se dne 26. srpna v 7 hodin ráno usnesl:
- spolu s vedením závodu bude organizovat v sobotu 31. srpna celozávodní mimořádnou DUBČEKOVU SMĚNU.
- Vyzýváme všechny závody v Lanškrouně, aby se k této výzvě připojily.
- Věříme, že do vyhlášení mimořádně směny se mezi zaměstnanci nevyskytne ani jediný poctivý občan, který by se na tuto směnu nedostavil.
- K tomu žádáme, aby i všechna ostatní zařízení, ČSAD, veřejné stravování, jesle,mateřské školy, byly v tuto sobotu v plném provozu.

 

Stávkový výbor STS

 

PRO NÁS NENÍ CESTY ZPÁTKY! AŤ ŽIJE DUBČEK!

 

VÝZVA SPOLUOBČANŮM LANŠKROUNSKA
V případě, že nedostanete jiné směrnice od legálních československých institucí prostřednictvím legálního tisku a v případě, že budou znemožněny jakékoliv způsoby veřejné informace (přestanou-li např. vysílat všechny legální vysílače a bude znemožněno tisknout a rozšiřovat svobodné noviny a letáky), vyzýváme vás, abyste se drželi těchto základních směrnic:
- Jako jedinou legální a právoplatnou vládu ČSSR uznávejte vládu inž. Černíka. Na všech úsecích státní správy uznávejte pouze ty funkcionáře, kteří se nedali k dispozici okupantům a uznávejte jen legální vládu.
- Odmítejte plnit jakékoliv pokyny, příkazy, návrhy a žádosti okupačních jednotek a kolaborujících funkcionářů. Uposlechněte je jedině pod bezprostřední hrozbou zastřelení. Funkce od nich nepřijímejte a informace, které by mohly vést k pronásledování vlastenců jim nedávejte ani pod touto hrozbou.
- Dělejte všechno k zajištění plynulého zásobování obyvatelstva a k provozu služeb. Ve všech závodech se držte pokynů těch vedoucích pracovníků, kteří se hlásí k legální vládě.
- Neposkytujte okupantům a zrádcům ze Státní bezpečnosti žádné informace, dávejte jim falešné zprávy a všemožně mařte jejich práci.
- Poskytujte všemožnou pomoc a podporu, včetně úkrytu všem vlastencům, kteří jsou pronásledováni nebo mají důvodné podezření, že mají být zatčeni.
- Všechny občany, kteří se dali do služeb okupantům, přijali od nich funkce a plní jejich příkazy, chápejte jako zrádce národa, bojkotujte je a zahrňte svým opovržením. Mařte jejich práci. Oznamujte na veřejných prostranstvích, vývěskách, v letácích a tiskovinách jejich jména a informujte o jejich zločinu. Varujte před nimi všechny spoluobčany.
- Organizujte odboj proti okupantům, přiměřený podmínkám, v nichž pracujete. Neriskujte životy a nevstupujte proto s okupačními jednotkami do otevřených srážek, mařte však jejich činnost všemi běžnými odbojovými prostředky, desinformacemi a bojkotem.
- Nepromítejte v biografech, nehrajte v divadlech a nevyvíjejte žádnou kulturní činnost, která neslouží v boji proti okupantům. Neúčastněte se představení, estrád a nenavštěvujte biografy, pokud nejde o podniky, sloužící bezprostředně boji proti okupantům.
- Hledejte všechny způsoby, jak informovat světovou veřejnost o situaci v naší zemi.
- Vyvěšujte černé vlajky a čs. státní vlajku na půl žerdi, noste trikolory a jinými způsoby manifestujte své vlastenské smýšlení.
- Zásadně nepřispívejte do kolaborantského tisku a nekupujte ho, pečujte o informovanost spoluobčanů všemi dostupnými způsoby, které ve svých podmínkách máte.

 

ZV ROH TESLA LANŠKROUN
CZV KSČ TESLA LANŠKROUN
VEDENÍ ZÁVODU TESLA LANŠKROUN

 

MILÍ RODIČE
Jistě posloucháte náš Československý rozhlas a víte, že v jiných městech dochází k násilí ze strany okupantů proti našim občanům. Mezi obětmi jsou i DĚTI. Prosíme vás a vyzýváme- nenechávejte děti bez dozoru, nepouštějte je do ulic! I naším městem projíždějí neustále vojenské kolony. Varujeme vás, snažte se své děti držet co nejvíce doma!

 

MILÉ DĚTI
Slyšíte a vidíte, že naším městem projíždějí obrněné vozy, nad městem létají vrtulníky. To už nejsou naši přátelé. I vaše hry na vojáky je dráždí. Slyšíte z rozhlasu, že se střílí a mezi mrtvými jsou i vaši kamarádi. POSLOUCHEJTE RODIČE! NEVYCHÁZEJTE ZBYTEČNĚ DO ULIC! NEHRAJTE SI NA VOJÁKY! NA NAŠICH ULICÍCH BUDE ZASE KLID, NAŠE VLAST BUDE ZNOVU SVOBODNÁ A VY SI BUDETE ZNOVU HRÁT V KLIDU A MÍRU!

 

 

 

MRTVÉ MĚSTO – ŽIVÁ PRACOVIŠTĚ
Vážení občané, očekáváme, že každou chvíli mohou okupanti znovu nad naším městem rozhazovat provokační letáky, záměrně podepsané představiteli našich legálních orgánů. Těmto letákům nevěřte! Věřte jen vysílání legálního čs.rozhlasu a televize, věřte lidem, kterým jste dali svou důvěru! Věřte především sobě, svému rozumu, svědomí a cti!

 

 

 

NOVINKA OKUPAČNÍ
Z přátelství je okupace
Brežněv volá naše zrádce:

 

Zahajuji bez prodlení
v Kremlu sbírku na modlení

 

NA OCHRANU STÁTNÍ BANKY
NEJSOU TŘEBA RUSKÉ TANKY
TEN KUS HOVNA CO TAM MÁME
SAMI SOBĚ UHLÍDÁME!

 
Poznámka: Prodejny uvedené na fotografiích neodpovídají současnosti. Texty, o který obchod se jednalo, byly na snímky dopsány v roce 2008.