Městský úřad Lanškroun hledá nového tajemníka

Městský úřad Lanškroun hledá nového tajemníka

UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Termín podání přihlášek byl prodloužen do 31. března 2021, veškeré informace najdete ZDE.

DÉLKA PRACOVNÍHO POMĚRU:
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.

ODBORNÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.
Znalost zákona o obcích, o úřednících územních samosprávných celků, zákoníku práce, správního řádu.
Požadovaná délka praxe: nejméně tříletá praxe
a) Jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) Při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při
výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
c) Ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce
Délka praxe podle odstavce a), b) a c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce

DALŠÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
Jazyková vybavenost: AJ nebo NJ výhodou
Řidičské oprávnění: skupina B
Počítačové dovednosti: MS Office, Outlook, Internet
Ostatní požadavky: praxe ve veřejné správě a zkouška alespoň z obecné části zvláštní odborné
způsobilosti výhodou

POŽADOVANÉ KOMPETENCE:
- řídící a koncepční práce, tvůrčí a analytické myšlení
- organizační a rozhodovací schopnosti, implementace změn a nových postupů
- výborné komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
- umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat
- schopnost rychlé orientace v nové problematice
- časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
- odbornost/seberozvoj
- aktivní a zodpovědný přístup k úkolům a jejich zpracování

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:
- plnění úkolů stanovených zákonem o obcích (§ 110) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťování výkonu přenesené působnosti státní správy svěřené úřadu
- plnění úkolů uložených radou, zastupitelstvem nebo starostou, zajišťování plnění úkolů uložených jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva města a rady města
- plnění funkce statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů, který je nadřízeným všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, vymezování práv, povinností
- odpovědnosti zaměstnanců úřadu a jejich formulování v pracovní náplni
- plnění funkce vedoucího odboru kanceláře starosty a tajemníka
- sjednávání pracovních smluv a stanovování platů všech zaměstnanců města zařazených do městského úřadu dle platných předpisů
- koordinování činnosti odborů resp. zaměstnanců města zařazených do městského úřadu při plnění úkolů plynoucích ze zákona, dalších právních předpisů a nařízení, plynoucích z usnesení zastupitelstva nebo rady
- koordinování vlastní činnosti s činností starosty a místostarostů
- vydávání interních aktů řízení
- rozhodování při kompetenčních sporech mezi odbory a zajišťování koordinace činnosti odborů

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:
Nástup možný ihned. Po dohodě je možný i jiný termín.

PLATOVÉ PODMÍNKY:
zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpovídající druhu práce č. 12.