Žádosti o vydání voličského průkazu

Žádosti o vydání voličského průkazu

Volič, státní občan ČR, který se v době volby prezidenta nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení volby prezidenta.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Žádost lze podat:
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,

• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,
(žádost v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do pátku 6. ledna 2023 do 16.00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději do pátku 20. ledna 2023 do 16.00 hodin),

• osobně, při osobním jednání se sepíše úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 11. ledna 2023 do 16.00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději do středy 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta - ve čtvrtek 29. prosince 2022, a to:

• osobně voliči,

• osobě s písemnou plnou mocí voliče (s úředně ověřeným podpisem voliče),

• voliči se zašle na jím uvedenou adresu na území ČR do vlastních rukou, nebo na adresu do zahraničí, popř. se NA POŽÁDÁNÍ voliče zašle na adresu příslušného zastupitelského úřadu, u kterého bude volič hlasovat (volič u zastupitelského úřadu bude mít průkaz k dispozici v den volby).

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Lanškrouně požádat osobně na Městském úřadu Lanškroun v kanceláři evidence obyvatel a matriky, přízemí – kancelář č. dv. 14.

NÁZEV AGENDY NA VYVOLÁVACÍM SYSTÉMU : MATRIKA → EVIDENCE OBYVATEL

Zdroj: lanskroun.eu