Půl kilometru nových chodníků v Lukové

Půl kilometru nových chodníků v Lukové

Na jaře roku 2022 započala jedna z největších investičních akcí naší obce v posledních letech, a to výstavba chodníku podél silnic č. III/36818 a III/36819. Stavba byla provedena ve dvou úsecích. První rovinný úsek lemovaný gabionovou zdí, vede od mostu ke splavu, kde navazuje na již stávající chodník podél fotbalového hřiště. Druhá část pak pokračuje od křižovatky u areálu ZKO Luková až k základní a mateřské škole.

V rámci výstavby bylo nutné dle požadavků a nových bezpečnostních norem upravit také stávají křižovatku u pomníku padlých a vybudovat zcela nové autobusové zastávky, tak aby autobus nezastavoval v křižovatce, jako tomu bylo doposud. Zastávky budou do budoucna doplněny o bočnice a odpadkové koše. Nové chodníky jsou dlouhé 547m. Obec Luková tak nyní spravuje a udržuje chodníky v celkové délce 1835m.

Starosta Petr Celý k této akci dodává: „Musím přiznat, že jsem si průběh výstavby od počátku představoval trochu jinak. Tak jako jiné velké investice, i tuto provázely jisté problémy, které se doposud snažíme společně se stavebním dozorem společností Forenta a projektantem Ing. Cihlářem postupně řešit. V rámci investic, které jsou navázané na dotační prostředky a řádně vysoutěžené ve výběrovém řízení, však není možné probíhající stavbu jednoduše přerušit, či změnit. Věřím, že se nám celou akci brzy podaří dovézt do zdárného konce“.

V poslední fázi před kolaudačním řízením zbývá ještě vybudovat výustní objekty na dešťovou kanalizaci dle požadavků SÚS Pardubického kraje a Povodí Moravy. Taktéž bude potřeba upravit dopravní značení dle připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR a vyřešit majetkoprávní vztahy pozemků pod chodníky.

Celá investice ve výši 11,8mil Kč vč. DPH byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 5,5mil Kč a realizaci prováděla společnost Agrostav Pardubice a.s.

V rámci výstavby bylo také vybudováno zcela nové veřejné osvětlení včetně 24 sloupů s LED lampami a kabelového vedení v délce 840m.

Starosta obce na závěr doplňuje „Chtěl bych poděkovat všem účastníkům silničního provozu a dotčeným osobám a organizacím za trpělivost, ochotu a spolupráci při provádění stavebních prací, v rámci realizace této veřejně prospěšné stavby, která přispěje k větší bezpečnosti chodců a zejména dětí navštěvujících naši školu.“

Zdroj: Redakce LZ