Drive-in hlasování voličů v karanténě či v izolaci

Drive-in hlasování voličů v karanténě či v izolaci

Ve středu 6. října mohou své hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odevzdat voliči v karanténě či izolaci z motorového vozidla, tj. formou drive-in, a to v době od 8 do 17 hodin.

Volební stanoviště (drive-in) pro voliče z regionu Lanškrounsko:

parkoviště Aquaparku - letního koupaliště, ul. V Lukách, Ústí nad Orlicí
souřadnice GPS 49.9808275N, 16.3920622E

Na volebním stanovišti (drive-in) budou moci v souvislosti s onemocněním covid-19 hlasovat voliči s trvalým pobytem na území daného okresu Ústí nad Orlicí, nebo voliči hlasující na voličský průkaz.

K prokázání totožnosti, státního občanství ČR, věku a adresy místa trvalého pobytu v obci, která se nachází na území okresu, pro nějž bylo stanoviště zřízeno, předloží hlasující osoba platný občanský průkaz, nebo cestovní, diplomatický či služební pas České republiky anebo cestovní průkaz. Hlasuje-li v místním referendu občan jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Skutečnost, že je hlasující osoba v karanténě nebo izolaci, prokáže tato osoba potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným hodnověrným způsobem, popřípadě přímo u volebního stanoviště vyplní a vlastnoručně podepíše čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci. Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19. Hlasovací lístky budou na volebním stanovišti k dispozici. Hlasování bude umožněno výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se volič k volebnímu stanovišti dostavil. Vozidlo nelze opouštět. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů.

 

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/