Odvolání ředitelky městského muzea

Odvolání ředitelky městského muzea

Rada města na svém jednání dne 10. 5. 2023 projednala informace a výstupy z provedených kontrol hospodaření Městského muzea Lanškroun a po vyhodnocení situace rozhodla o odvolání BcA. Dity Hálové z funkce ředitelky této příspěvkové organizace města.


Zásadním důvodem, který radu města vedl k odvolání Dity Hálové z funkce ředitelky, byla nedostatečná komunikace ze strany příspěvkové organizace směrem ke zřizovateli a s tím související narůstající problémy v hospodaření městského muzea. Ty se také odrazily v negativních závěrech uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Lanškroun za rok 2022, kterou vypracoval krajský úřad. Mezi další zjištění z kontrol patřilo porušení rozpočtové kázně, neoprávněné použití finančních prostředků získaných z dotací a nezavedený systém vnitřní kontroly.
Starosta města Radim Vetchý dodává: „Rada města rozhodla o odvolání ředitelky muzea, aby předešla dalšímu prohloubení problémů v oblasti ekonomiky, na které poukázaly nedávné kontroly. Nyní je potřeba znovu nastavit komunikaci se zřizovatelem a zahájit rekonstrukci účetnictví. Současně je nezbytné pracovat na vytvoření vnitřního kontrolního systému a revidovat směrnice. Neméně důležité bude zajistit chod organizace v činnostech, pro které byla městem zřízena. Předpokládám, že se podaří realizovat většinu plánovaných akcí určených veřejnosti.“
Rada města prozatím pověřila vedením městského muzea Mgr. Radima Vetchého.

Tisková zpráva MÚ