„Zhoršení povodňové situace nepředpokládáme,“ říká Jiří Šebrle

„Zhoršení povodňové situace nepředpokládáme,“ říká Jiří Šebrle

Plná koryta potoků nemusí občany na Lanškrounsku děsit. Po oblevě a následných deštích je situace stabilní, potvrdil tajemník povodňové komise ORP Lanškroun Jiří Šebrle. K současné uspokojivé situaci na vodních tocích pomohly protipovodňové poldry v regionu. V Lanškrouně pak rekonstrukce bezpečnostního přelivu na Krátkém rybníku a vpustí do zatrubněného potoka pod Teslovem.

Kde na Lanškrounsku je situace aktuálně nejkritičtější?
Aktuálně má ORP Lanškroun to nejhorší, co se týče povodňových stavů spojených se sněžením z 23. prosince a následným vytrvalým deštěm a prudkým táním v následujících dnech, za sebou a situace je všude stabilní. Hladiny řek jsou nyní zvýšené, ale nikde nedosahují ani k 1. stupni povodňové aktivity (1. SPA – stav bdělosti) a vzhledem k předpovědi počasí na následující dny žádné enormní zvýšení hladin neočekáváme. Situaci však stále průběžně monitorujeme.
Nejhorší byla povodňová situace v noci z 24. na 25. prosince. Na několika místech v ORP Lanškroun došlo k rozlití vody do zahrad, přelití několika místních komunikací a zaplavení podjezdu pod železniční tratí mezi Žichlínkem a Rychnovem na Moravě.
V období mezi svátky dosáhly hladiny řek v několika obcích II. SPA - stav pohotovosti, v Krasíkově III. SPA - stav ohrožení. Ale k žádným závažným povodňovým situacím nedošlo. Přímo v Lanškrouně nedošlo k dosažení žádného SPA.

V regionu je několik protipovodňových poldrů. Jaká je jejich momentální naplněnost?
Momentálně je většina poldrů na skoro běžném stavu. Během svátků došlo k částečnému plnění poldrů v Lubníku, Sázavě, Nepomukách a v Dolní Čermné za areálem AZAS. Ostatní poldry, např. v Horní Čermné na Bájském potoce a v Dolní Čermné „za sídlištěm", jsou dimenzované na pozdržení mnohem větších povodňových průtoků a během těchto svátků prakticky žádnou vodu nezadržely.
V roce 2023 podnik Povodí Moravy snížil velikost výpustného profilu z poldru Žichlínek o 1 m (z 1,8 m na 0,8 m), což významně přispělo ke snížení povodňové vlny právě v obci Krasíkov a v dalších obcích dále po toku. V prostoru poldru jsou částečně zatopené louky, což je pozitivní stav.

Jak jsou na tom Lanškrounské rybníky? Nehrozí jejich vylití?
U Lanškrounských rybníků přelití nehrozilo, všechny jsou (kromě Olšového, který je obtočný) vybaveny bezpečnostním přelivem, který je před přelitím chrání.
Na Ostrovském potoce nad Dlouhým rybníkem probíhá činnost bobra, která spolu s nadměrnými přítoky od Ostrova, z Mariánské hory a od Jakubovic způsobily vylití vody do luk, litorálního pásma a k zaplavení některých přístupových cest, takže byl pohyb kolem rybníků částečně omezen, na bezpečnost vodních děl to však vliv nemělo.

Do jaké míry pomohla rekonstrukce bezpečnostního přelivu na Krátkém rybníku a vpustí do zatrubněného potoka pod Teslovem?
Hodně, v obou případech. Krátký rybník je poslední v celé soustavě a tím pádem je nejnáchylnější k velkým průtokům. Původní bezpečnostní přeliv byl ve špatném technickém stavu a jeho rekonstrukce zajistila, že nyní bezpečně převede stoletou povodeň.
Při bleskových povodních v r. 2020 bylo vylití vody způsobeno především ucpáním nátoků do zatrubněného vodního toku u garáží na ul. Krátká a naproti ČS Agrochem, splaveným materiálem (klacky, větší větve). Při úpravě těchto vtoků byly osazeny hrubé a jemné česle, díky kterým se nátok neucpe a voda může plynule odtékat. Je potřeba pouze pravidelná kontrola a odstraňování naplaveného materiálu, kterou během svátků zajišťovali členové povodňové komise v součinnosti s městskou policií a hasiči. Navíc došlo k vybudování sníženého prostoru před nátokem, kam se usazují splavené kameny, štěrk a další materiály, které by se jinak dostaly do potrubí a postupně by ho zanášely. Při této zatěžkávací zkoušce úpravy obstály na výbornou.
Nyní se projektují prvky ÚSES a poldr vedle areálu společnosti ORPA Papír a.s., které riziko povodní v Lanškrouně ještě sníží.

Bylo už potřeba odčerpávat vodu z některých domů?
Vím o dvou případech, kdy se čerpala voda ze sklepů v okolních obcích. V jednom případě se jednalo o spodní vodu spojenou s hladinou blízkého potoka a ve druhém pravděpodobně o zanesenou šachtu dešťové kanalizace.

Jaký je předpoklad vývoje situace v dalších dnech?
Během soboty by se měly objevit dešťové srážky, které by v neděli mohly přejít ve sněžení. Ale nejedná se o nic závažného a zhoršení nepředpokládáme. Povodňové orgány budou ale situaci nadále monitorovat.

Děkuji za rozhovor,
Pavlína Brýdlová

foto: Jiří Šebrle